Vitajte na našom novom eshope francúzskej detskej kozmetiky!

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej tiež ako “VOP”)
Časť I.

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako “Obchodné podmienky” alebo „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vypyvajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť MAD_NZ s. r. o.., sídlo Galvaniho 4321/6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO 53412567 , DIČ 2121368788 a IČ DPH SK2121368788,, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo:148970/B, telefonický kontakt: +421 950 691 691,, e-mailová adresa: kontakt@biolane.sk ako predávajúcim (ďalej len
„Predávajúci“) a na strane druhej kupujúcim – Spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“ alebo “Zákazník”).
Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Kupujúci ako Spotrebiteľ pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu,telefónne číslo, e-mailový kontakt.
Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že sa naňho nevzťahujú ustanovenia týchto VOP ani právnych predpisov týkajúce sa Spotrebiteľov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci
uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy
uprednostnené pred VOP.
Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne
dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania kupujúceho v postavení Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie tovaru zakúpeného v E-shope. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „Reklamačný poriadok“.
“Faktúra” – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list, pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.
“Vyššia moc (“vis maior)” je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti. Môže ju predstavovať neovplyvniteľné štátne nariadenie, alebo prírodná udalosť, prípadne iná udalosť/okolnosť.
Zákon o ochrane osobných údajov znamená Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“); GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z

  1. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“) v platnom znení.
    Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení.
    Orgánom dozoru je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29 , Bajkalská 21/A, 827 99
     Bratislava.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “Objednávka”). V prípade, ak Predávajúci a Spotrebiteľ uzatvorili kúpnu zmluvu prostredníctvom webstránky www.biolane.sk, Predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré ustanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrana Spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane DPH. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii Objednávky.
Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční zamestnanec Predávajúceho najneskôr v nasledujúci pracovný deň po
vykonaní Objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní
Objednávky po predchádzajúcom prijatí Objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “Potvrdenie Objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí Objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter s cieľom upovedomenia Kupujúceho o prijatí jeho Objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky informácie ohľadom jeho objednávky.
Záväzné akceptovanie Objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaje o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne doručenia tovaru na dohodnuté miesto dodručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1.2013 meniť údaje v už vystavenom
daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúre) je možné meniť len v prípade, keď Kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil. V prípade prebiehajúcich akcií na predaj tovaru na internetovej stránke Predávajúceho sa spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že Kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený Objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
dodať na základe Objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo v elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad – faktúru.)
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
Predávajúci má pred záväzným akceptovaním Objednávky právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní Objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcii je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v
záväznom akceptovaní Objednávky.
V prípade neprevzatia tovaru Kupujúci znáša náklady vynaložené na doručenie tovaru podľa objednávky tovaru.

5. Dodacie a platobné podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov a vzorkovníkov Predávajúceho umiestnených na internetovejstránke elektronického obchodu Predávajúceho. Tovar ponúkaný v internetovom obchode je všeobecne dostupný. Vo výnimočných prípadoch, napr. ak je určitý výrobok objednávaný rôznymi zákazníkmi, nemožno vylúčiť, že tovar už nie je k dispozícii. V tomto prípade bude Kupujúci informovaný, že tovar nie je k dispozícii. V takomto prípade sa zmluva automaticky ruší celkom alebo v časti týkajúcej sa nedostupného tovaru. Objednávka bude zrealizovaná len ak je tovar dostupný. Nedostupné veľkosti sú označené odlišne ako dostupné veľkosti na stránke produktu. Produkty v nedostupnej veľkosti nemožno vložiť do nákupného košíka.
Zákazník sa môže prihlásiť na doručenie informačného e-mailu o opätovnej dostupnosti tovaru. Zákazník môže odvolať svoj súhlas s uchovávaním osobných údajov a e-mailovej adresy, ako aj s využívaním údajov na odosielanie e-mailov. Odvolanie môže zrealizovať priamo s využitím linku v samotnej oznamovacej správe alebo zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu: kontakt@biolane.sk
Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru: dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke, dodanie prostredníctvom Zásielkovne do Kupujúcim vopred vybraného miesta.
Dodacia lehota je zvyčajne 2 – 4 pracovné dni. Dni pracovného pokoja a sviatky sa nezapočítavajú do doby dodacej
lehoty. Dodacia lehota začína v deň doručenia potvrdenia o odoslaní zásielky. Kupujúci bude informovaný, v prípade,
ak položka už nie je k dispozícii alebo ju nemožno odoslať z iných dôvodov. Dodacia lehota môže byť predĺžená v čase výpredajov alebo špeciálnych kampaní.
Náklady na dopravu:
doručenie kuriérom ………… EUR,
doručenie prostredníctvom zásielkovne ……. 0,00 EUR.
Osobne v sídle Predávajúceho na adrese Galvaniho 4321/6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
Objednaný tovar je možné dodať na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári. Tovar je doručený
prostredníctvom prepravnej služby na Kupujúcim zvolenú adresu. Objednávky sú vybavované v čo najkratšom možnom čase, obvykle do 48 hod. V prípade, že lehoty nie je možné z technických príčin dodržať, bude o tom Kupujúci bezodkladne informovaný. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii Objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V
prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, resp. opakovanom neúspešnom pokuse o doručenie, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie Objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, kedy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť bezplatného opakovaného doručenia tovaru. V prípade, že si zákazník
tovar neprevezme pri opakovanom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady
opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii Objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
V prípade, ak Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim resp. zabezpečí
prepravu tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve viac ako dva krát, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie namiesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí odmietnuť tovar prevziať a zabezpečiť vyhotovenie záznamu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Neskoršie reklamácie tohto druhu nie je možné prijať. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy a kontaktných údajov prijímateľa Kupujúcim pri vyplnení formulára pri Objednávke tovaru resp. registrácii užívateľa, za poškodenie zásielky doručovacou spoločnosťou, za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.
Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6 tohto článku VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8 týchto
VOP.
Platbu za tovar môže Kupujúci uskutočňiť:
bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty ………..
Pri bezhotovostnom spôsobe zaplatenia Kúpnej ceny prostredníctvom platobnej karty bude Kupujúci po uskutočnení
Objednávky presmerovaný na platbu kartou, kde Kupujúci uskutoční platbu Kúpnej ceny. Zásielka bude odoslaná až po úhrade celej fakturovanej sumy v prospech účtu Predávajúceho. Až týmto momentom začne plynúť dodacia lehota. Platbu Kúpnej ceny nie je možné uskutočniť bežným bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený tovar (daňový doklad o nákupe) mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá v elektronickej podobe (elektronická faktúra) zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za údaje nesprávne uvedené Kupujúcim.
UPOZORNENIE! E-shop nikdy neposiela Zákazníkovi informáciu , že sa zmenilo číslo účtu na platbu Objednávky a je
potrebné uhradiť objednávku klasickým prevodom na účet. Ak Zákazník obdrží takýto e-mail – nemal by realizovať
takúto platbu, ani odpovedať na takýto e-mail, ale preposlať ho v nezmenenej podobe so všetkými prípadnými prílohami na adresu: kontakt@biolane.sk

6. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka
Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “Kúpna
cena”). Všetky ceny uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú konečné. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci Objednávky. Za tovar zaplatí Kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho v čase vykonania objednávky.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
V prípade ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy, bude uhradená Kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, predajca vráti Kupujúcemu kúpnu cenu rovnakou formou, akou ako bola uhradená Kupujúcim. Hodnota darčekových certifikátov Kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená Kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, Predávajúci poskytne Kupujúcemu peňažnú náhradu.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úpného zaplatenia Kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný prevzatím
tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo v
čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento reklamačný poriadok.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú dohodnuté iné záručné
podmienky. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
Kupujúci je oprávnený vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.
Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými
predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
Počas záručnej doby má Zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva,
dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho spolu so záručným listom resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
Reklamácie vybavuje Predávajúci písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje vady, Zákazník má právo uplatniť
reklamáciu u Predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 Zákona č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, že doručí tovar vrátane
príslušenstva Predávajúcemu a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a tento doručí spolu s reklamovaným tovarom na adresu Galvaniho 4321/6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky.
Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný), doklad o zakúpení tovaru (resp. o
zaplatení kúpnej ceny) v prípade, ak slúži ako záručný list. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a
rozsah vád tovaru. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá
objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcim,
doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva od Kupujúceho Predávajúcim,
doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu, ak ich Kupujúci prijal.
Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu Galvaniho 4321/6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na e-mail kontakt@biolane.sk

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcem zaniká právo voči
Predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Na základe rozhodnutia, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a/alebo doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený Predávajúcim alebo o
ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).

  1. Za vadu nie je možné považovať:

a) vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním;
b) vadu, ktorá vznikla neodborným a nedbalým ošetrovaním tovaru (pranie, žehlenie a pod.);
c) úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov;
d) vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (roztrhnutím, prederavením, prerezaním a pod.)

  1. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

a) Kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;
b) Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, alebo bol na vadu Predávajúcim výslovne
upozornený;
c) z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
d) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným
používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;
e) boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo obvyklým
spôsobom používania;
f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať
svoje špecifické vlastnosti.
Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a) nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru alebo dokladu o zaplatení v
prípade, že slúži ako záručný list,
b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
e) používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými
predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvítateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či
atmosferickou elektrinnou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej, alebo donáškovej služby alebo prostredníctvom e-mailu.
Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi
predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Chyby tovaru a nároky vyplývajúce z chyby tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
V prípade výmeny tovaru za nový, dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné
ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 16
tohto článku VOP, bezplatné.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená odstránením chyby alebo výmenou tovaru za nový.
Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bezchybný, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledovným spôsobom:
výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, ak sa vada týka len súčasti
tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bezvadný, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
Na účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

Na účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych
odstrániteľných chýb súčasne.
Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal
predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez
ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania,
osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušíť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochre osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“).
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely a za podmienok, ktoré sú
uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetovej stránke Predávajúceho, ktoré nájdete tu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak
výrobca, dodávateľ alebo dovozca tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné
zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti neodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak Kupujúci neprevzal tovar do 5 pracovných dní, odo dňa, kedy Kupujúci mal tento tovar prevziať.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva
a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena
obdobného tovaru). V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar do 48 hodín odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.
Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení
Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v “kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu. Tovar musí spĺňať podmienky, v akých bol
Kupujúcemu dodaný, a to:
a) tovar nesmie byť použitý,
b) tovar nesmie byť poškodený.
c) Tovar nesmie byť nosený,
d) Tovar nesmie byť praný ani čistený iným spôsobom,
e) Tovar nesmie byť nasiaknutý parfémom, cigaretami, potom ani inými pachmi,
f) Tovar nesmie mať škvrny od make up-u, parfému, potu atď.,
g) Tovar musí mať všetky štítky a označenia, ktoré boli jeho súčasťou pri doručení.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď Kupujúci prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa :
a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného kusu
alebo dielu, alebo ak sa
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné
povinnosti podľa § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenei od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči, alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu kontakt@biolane.sk
Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy). Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať informácie v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu, poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť Predavajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, záručného listu, dokladu o kúpe, dokladu o zpalatení (v prípade, ak slúži ako záručný list) a pod., a to zaslaním alebo privezením na adresu predávajúceho kontakt@biolane.sk
Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej
kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia Predávajúcim. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. Namiesto vrátenia platby si môže kupujúci podľa dohody s predávajúcim vybrať iný tovar.
Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby pred tým, ako je mu tovar od Kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude teda Predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu uvedenú v bode 4 tohto článku VOP nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru Predávajúcim. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 4 tohto článku VOP a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a/alebo je poškodený a/alebo znehodnotený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenie tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu
tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení (ak slúži ako záručný list) a pod. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 4 a v bode 5 tohto článku VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 8 tohto článku VOP Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený stornovať Objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 60 minút od jej odoslania a to zaslaním e- mailu na adresu kontakt@biolane.sk
O prijatí storna bude kupujúcemu zaslaný e-mail. Po uplynutí 60 minútovej doby začne Predávajúci objednávku
kupujúceho realizovať ako záväznú. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade,že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci neodkladne kontaktovať kupujúceho s cieľom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento prevedený späť na účet do 3 dní. V prípade storna objednávky kontaktujte predajcu na na e-mail kontakt@biolane.sk

11. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových
stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

12. Záverečné ustanovenia

Predávajúci sa Kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho Objednávky sa nezmení, za čas odoslania tovaru v
rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy Kupujúcim. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať VOP, najmä ak je to potrebné na zosúladenie so
zmenami legislatívy alebo dôvodu technických zmien. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich
zverejnenia na stránke predávajúceho. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatnýchustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským
právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je
považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné.
Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú
príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
Obsah tejto webovej stránky vrátane fotografií, videí a textov je chránený autorským zákonom a inými právami.
Používanie obrázkov, filmov a textov je povolené len pre súkromné použitie a akékoľvek ďalšie použitie bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho nie je povolené.